ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157
Drobečková navigace

Úvod > > Užitečné info. pro rodiče

Užitečné info pro rodiče

 

CHYSTÁME SE DO 1. TŘÍDY
Příručka o školní zralosti

 

e-book ke stažení zdarma

 

 

INFORMACE  PRO  RODIČE(ŠK.ROK 2022/23)

1)  Cenné věci a hračky

MŠ nezodpovídá za ztrátu či poničení cenných věcí, hraček a jiných předmětů, které si dítě do MŠ přinese a ponechá je v šatně. Doporučujeme, aby děti nenosily zlaté řetízky, náušnice či jiné šperky, protože při hře může dojít k jejich poškození či ztrátě.

2)  Děti do MŠ potřebují

            - přezůvky s pevnou patou  (označené jménem)

            - pohodlné oblečení do třídy (děti musí mít jiné oblečení do třídy a na pobyt venku – kalhoty,           tepláky, legíny apod.), uvítáme oblečení s kapsou na kapesník!

            - vhodné oblečení a obuv na pobyt venku (s ohledem na aktuální počasí)

            - pláštěnku označenou jménem z důvodu pobytu venku za každého počasí

            - batůžek označený jménem a uložený do šatní skříňky

            - náhradní oblečení a prádlo do sáčku v šatní skříňce (pro případ aktuální potřeby dítěte), sáček na oblečení poskytuje MŠ

            - denně čistý papírový kapesník v kapse při vstupu do třídy

            - každý týden čisté pyžamo (rodič zajistí donášku v pondělí ráno na šatní skříňku a v pátek k vyprání domů)

            - kšiltovku, čepici dle počasí a potřeby dítěte.

Děti si ukládají přezůvky do botníku ve  vstupní šatně (označené vlastní značkou), boty pod lavičku. Oblečení, náhradní oblečení v sáčku a batůžky s pláštěnkou si děti ukládají v šatně před třídou do vlastní skříňky označené značkou.

 Prosíme rodiče, aby svému dítěti označili jménem oblečení, pyžamko, kšiltovky, přezůvky i boty, pláštěnku, batůžek a další vybavení do MŠ!

Vybavení dětí na začátku školního roku: donáška 4 ks papírových kapesníků v krabičce a 1 ks vlhčených ubrousků za každé dítě (vybavení je pro vlastní potřebu dětí v MŠ a ve ŠJ).

 

3) Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením

            - děti nebudou přinášet z domova vlastní hračky do třídy ani na lehátko

            - rodiče nebudou vstupovat do třídy, předání dětí bude probíhat u vstupních dveří ze šatny do třídy po ohlášení

            - děti a učitelky MŠ  se v prostorách MŠ pohybují bez roušky

            - příchozí osoby do MŠ nemají povinnost se pohybovat v prostorách MŠ v roušce nebo jiné ochraně úst a nosu (s ohledem na aktuální protiepidemické opatření)

            - žádáme rodiče, aby při vstupu do budovy provedli řádnou dezinfekci rukou ve vstupní šatně (neplatí pro děti) a v prostorách MŠ se zdržovali pouze na nezbytně nutnou dobu a dodržovali vzájemný odstup

            - děti s příznaky respiračního onemocnění nebudou do MŠ přijaty

            - při výskytu respiračního nebo infekčního onemocnění u dětí v průběhu dne budou zákonní zástupci ihned informováni a jsou povinni neprodleně zajistit vyzvednutí dítěte z MŠ

            - osoby vykazující respirační nebo infekční onemocnění nemohou do budovy MŠ vstupovat

            - škola informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech aktuálně na webových stránkách a nástěnce ve vstupní šatně MŠ

            - MŠ průběžně zdůrazňuje dětem pravidla osobní i respirační hygieny (je nutné kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku a ten hned vyhodit do koše, následné a časté mytí rukou v průběhu dne)

            - neprodleně po příchodu do třídy MŠ si děti důkladně umyjí ruce mýdlem v umývárně

            - děti používají v MŠ výhradně jednorázové papírové kapesníky.

 

4) Provoz MŠ

Provoz mateřské školy

je stanoven v místě poskytovaného vzdělávání MŠ Kocbeře, Nové Kocbeře 20,  544 64                   

od 6:30 –  do 16:00 hodin

 

Děti se scházejí od ve třídě a herně MŠ od 6:30 do 8:00 hodin.

Po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu (návštěva lékaře, logopeda apod.), nejpozději však do 9:30 hodin, kdy děti odcházejí na pobyt venku.

 

Děti, které se neúčastní odpoledního programu v MŠ, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 11:45 do 12:00 hodin v šatně škol. jídelny.

 

V odpoledních hodinách si lze dítě z MŠ vyzvednout

od 14:45 h. do 16:00 hodin (nebo po vzájemné domluvě s učitelkou).

 

Budova je pro veřejnost celodenně uzamčena a zabezpečena, vstup je ohlašován zvonkem u dveří. Ze třídy nebo šatny v 1.patře je zajištěno dálkové otevření dveří po ohlášení se do mluvítka (návštěvy se ohlašují vlastním jménem, případně sdělují informaci o důvodu návštěvy).  

e-mail: skolkakocbere@seznam.cz   web: skola.kocbere.cz/ms

mobil: +420 731 495 157,    pevná linka: +420 499 622 464

 

5) Informace ke stravování dětí v MŠ

 

Přijetím do MŠ v novém školním roce 2022/23 přihlašujete své dítě ke stravování v MŠ Kocbeře, Nové Kocbeře 20, 544 64 od 1.9.2021 a souhlasíte s níže uvedenými podmínkami:

Stravování se řídí výživovými normami, které jsou přílohou č. 2, vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

MŠ zajišťuje stravování vlastní provozovnou, která je mimo budovu MŠ v obci. Má školní jídelnu, která jídla sama připravuje a vydává – na oběd děti dochází, v MŠ se vydávají svačiny (zajišťuje školnice MŠ). Pro všechny děti jsou během celého pobytu v MŠ zajištěny tekutiny v rámci denního pitného režimu.

První den nemoci dítěte se považuje za pobyt v MŠ a dítě má nárok na odebrání stravy. Stravu si můžete vyzvednout do vlastních jídlonosičů v době od 11.00 do 12.00 hodin v kuchyni školní jídelny. Pokud si pro jídlo zákonný zástupce nepřijde, strava propadá a musí být přesto uhrazena. Od druhého dne nepřítomnosti nebo nemoci dítěte není nárok na odebrání oběda, neodhlášená strava propadá a rodiče hradí plnou cenu oběda i s provozními náklady ve výši 55,-Kč. Obědy se přihlašují a odhlašují den předem do 13,00 hodin přímo vedoucí ŠJ nebo telefonicky na čísle 499621729, je možné volat nebo zaslat SMS na mobil 724803565 v době provozu ŠJ (od 7,00 do 13,00 hod.).  Pokud své dítě v MŠ do 7,00 hodin neodhlásíte, předpokládáme, že do MŠ do 8,00 hod. přijde a bude přihlášeno ke stravě.

 

 

Ceny stravného platné pro školní rok 2022/2023:

Strávníci do 6 let věku: 41,- Kč/den,  nad 6 let věku: 48,- Kč/den

Finanční normativ pro MŠ: strávníci do 6 let – přesnídávka 10,-Kč, oběd 21,-kč, svačina 10,-Kč

                                         strávníci nad 6 let – přesnídávka 11,-Kč, oběd 27,-kč, svačina 10,-Kč

 • Úplatu za školské služby ve výši 300,-Kč je povinen zaplatit v uvedené výši každý, jehož dítě je do MŠ přihlášeno (není závislé na docházce). Osvobození od úplaty je uvedeno ve školním řádu MŠ. Platby záloh na stravné a úplatu musí být uhrazeny nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce, kterého se platba týká. Platby hotově vybírá v kanceláři vedoucí ŠJ p.Plšková (v budově jídelny) v předem stanoveném termínu (oznámeno ve vývěskách, nástěnce v MŠ, web stránkách). V měsíci, ve kterém došlo k přihlášení ke stravování, musí být uhrazeno do dne od zahájení docházky. Přeplatky stravného jsou po vyúčtování každý měsíc odečteny od zálohy na další měsíc.
 • Bezúplatné vzdělávání je poskytováno dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (povinné školní vzdělávání).

 

Platba za stravu dětí a úplata je rodičem hrazena u vedoucí ŠJ

 (po zveřejnění termínu platby v budově ŠJ Kocbeře č.p. 48)

- platbu nelze provádět přes účet nebo jiným bankovním převodem.

 

6) Povinná školní docházka do MŠ

Povinnost předškolního vzdělávání:

 • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,
 • zákonný zástupce je povinen přihlásit toto dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání,
 • dítě se vzdělává ve spádové MŠ, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou MŠ nebo pro individuální vzdělávání
 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00 – 12:00 hodin,
 • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin,
 • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu,
 • oznámení nepřítomnosti dítěte zákonným zástupcem je povinné do 3 dnů, a to telefonicky učitelce MŠ nebo e-mailem.

 

 

Uvolňování a omlouvání dítěte plnícího povinnou předškolní docházku v MŠ:

 • zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ, nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte – písemně, e-mailem nebo telefonicky,
 • po návratu dítěte do MŠ – písemně do omluvného listu dítěte,
 • omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců dítěte,
 • při dlouhodobé absenci známé předem, MŠ vyžaduje od zákonných zástupců předem ústní nebo písemnou omluvu absence (např. rodinné důvody, rodinné, ozdravné rekreace apod.), může být zaznamenáno do omluvného listu,
 • v době jakýchkoli školních prázdnin zákonný zástupce dítě neomlouvá písemně, pouze ústně, omluvenku zaeviduje přítomná učitelka v MŠ,
 • absenci dítěte omlouvají zákonní zástupci dítěte, ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit dítě na žádost jeho zákonného zástupce a jeho vyzvednutí v MŠ (popř. dle dohody o zastupování) zcela nebo z části dne,
 • v odůvodněných případech může MŠ požadovat potvrzení o zdravotním stavu od lékaře, za omluvenou absenci dítěte se považuje návštěva lékaře, nemoc a důležité rodinné nebo osobní důvody, nemůže-li se dítě dostavit do MŠ pro překážku předem známou, doba delší než tři dny, požádají s předstihem zákonní zástupci o jeho uvolnění učitelky MŠ. Důvod uvolnění musí být při žádosti jasně uveden,
 • žádosti MŠ vyhoví, pokud se jedná o uvolnění z vážných důvodů také písemnou formou,
 • v případě, že nepřítomnost dítěte nelze předem předvídat, oznámí důvod nepřítomnosti zákonný zástupce MŠ neprodleně,
 • pokud tak neučiní, absence se stává neomluvenou, což je považováno za závažné porušení školního řádu,
 • v případě, že neomluvená absence dítěte z povinné předškolní docházky bude častá a nedoložená, má ředitelka ZŠ a MŠ pravomoc oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu, zákonní zástupci dítěte mohou tak být postiženi pro přestupek zanedbání předškolní docházky dítěte,
 • výše jmenovaná opatření se vztahují i na distanční vzdělávání dítěte, plnícího povinnou předškolní docházku v MŠ.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                        

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

 

 1. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

 

 

 1. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

 

 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

 

 1. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

 

 • 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                  
 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

 

  • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

 

 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

 

 • 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
 • Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 
 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

 

  • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
  • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

 

 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

 

 1. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky

 

 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

 

 1. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

 

 

 1. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

 

 

 1. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí