ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


 

 • 17. 6. jedeme na školní výlet na Zvičinu

 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

 

Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov

 

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

 

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 13. 6. 2022 13. 00 – 16. 00

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola Kocbeře, 544 64 Kocbeře 126

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 15

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

заяву про зарахування дитини до початкової школи можна забрати її особисто у відповідній школі)

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

 1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

 

V /м. Kocbeřích dne/дата 26. 5. 2022

Ředitel základní školy / Директор початкової школи   Mgr. Sofia Hladíková

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

Změna cen stravování od 1. 4. 2022

 

Finanční normativ pro kategorie:  -

 

Mateřská škola

Strávníci do 6 let       – přesnídávka              10Kč

                                      oběd                         21Kč

                                     svačina                      10Kč

 

Strávníci nad 6 let       – přesnídávka            11Kč

                                      oběd                         27Kč

                                     svačina                      10Kč

 

Oběd

Základní škola  

                       Strávníci do  10 let       27Kč

                       Strávníci nad 10 let      29Kč

 

 

dospělí zam.    40Kč     

                                  

                                         

Cizí strávníci OÚ   70Kč  

 

 

Platnost od 1. 4. 2022

 

 

 Leonid Saskij.jpg

 

 

 

 

Základní škola Kocbeře

 

Zve Vás i Vaše předškoláčky

k návštěvě naší školy

Těšíme se na Vás a Vaše děti

 

 

Kontakt 732 744 667 Mgr. Sofia Hladíková

 

 

Co nabízí naše škola?

 • Přátelské a rodinné klima školy.
 • Malý počet dětí.
 • Věkově smíšený kolektiv.
 • Zkušené empatické učitelky.
 • Inovativní hravé metody výuky.
 • Časté aktivity na zahradě a v přírodě.
 • Tematicky zaměřené dny a projekty.
 • Nezvoníme! J Učíme v blocích.
 • Hodnotíme i slovně, výchovy bez známek.
 • Změny vždy projednáme s rodiči,          na dobrých vztazích nám záleží.
 • Umíme zapojit i děti, které potřebují více pomoci.
 • Jsme tu pro Vás, pokud hledáte „trochu jinou školu“
 • Všechny pracovní sešity dětem hradíme.
 • Máme prostornou školní družinu, děti tráví hodně času v přírodě.
 • Ranní družina je v provozu dle potřeb.
 • Zajišťujeme dozor pro dojíždějící žáky.
 • Máme kroužek keramiky a flétny.
 • Naši žáci nemají žádné problémy při přechodu na druhý stupeň.

 

Zveme Vás i Vaše předškoláčky

(zatím pouze pro MŠ Kocbeře )

do školy nanečisto

( dočasně přerušeno kvůli zvýšeným protiepidemiologickým opatřením) 

 

  Pátek od 11. 00 do 12. 00 probíhá plavecký výcvik.

 

 

Odjezd od školy v 10.15, návrat po 13. hodině. 

S sebou penál, svačinu, učení dle pokynů učitelky v II. třídě, první třída se učí z materiálů ve škole. 

V igelitové tašce s sebou plavky, ručník, mýdlo a hřeben.

 

21.1.

28.1.

11.2.

18.2.

25.2.

11.3.

18.3.

25.3.

1.4. a 8. 4. 

8.4.

 

náhradní termín plavání místo karantény bude 12. 4.  

 

 

 

PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ 

 1. a) Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu žáka do školy – žák nebude vpuštěn do budovy školy -  v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 2. b) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tato skutečnost bude oznámena zákonnému zástupci neprodleně a bude informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy.

 

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, zákonný zástupce, že dítě netrpí infekční nemocí.

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 

U vstupu do budovy školy, v každé učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  Žák  po vstupu do budovy školy s pomocí zaměstnance školy provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Ve škole bude zabezpečené časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Bude zajištěno bezpečné osoušení rukou –  ručníky na jedno použití.

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Důraz bude kladen na  maximální individualizaci výuky a adaptaci žáků po návratu do školy.  Budou vytvořeny systémy podpory pro žáky.

 

 __________________________________________________________________________________________

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022. 

Jarní prázdniny  28. 2. – 6. 3. 2022 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022

___________________________________________________________________________________________

 

Režim školy, informace

 • vyučování začíná v 7.45, škola je otevřena cca od 7.10, individuální dohoda je v případě potřeby možná
 • vyučování končí ve 12.20
 • na oběd a domů odchází všichni žáci společně s vychovatelkou cca ve 12.30, mladší žáci, kteří končí dříve, mají relaxační aktivity s p.vychovatelkou na zahradě, v tělocvičně apod.
 • školní družina je do 15.30. Je ovšem nutné to vyznačit na zadní straně zápisního lístku pro každý den zvlášť. Respektujte prosím tento čas a vyzvedávejte si děti včas.            V čase mezi 30 – 14.30 vyzvedeávejte děti pouze ve výjimečných případech po dohodě – v té době bývají děti na vycházce a předejdete tak zbytečným zdržením a hledání.
 • ve škole zpravidla odpoledne vždy někdo je, pokud potřebujete tedy občasné změny, dítě dojíždí na kroužek apod., dohoda je možná
 • Kroužek flétny – po dohodě při volné hodině nebo odpoledne 1 hodinu
 • Kroužek keramiky, je v odpoledních hodinách dvě hodiny

1x za čtrnáct dnů. Za materiál a další náklady vybíráme 1000 Kč za pololetí.           

 • Do družiny žáci potřebují bačkory a oblečení pro pobyt venku
 • Sportovní boty na hřiště nejsou nutné, pokud v nich děti přijdou ráno do školy
 • Obuvi dětí, prosím věnujte pozornost – děti cestou na oběd, při aktivitách mimo školu i v družině tráví dost času a jsou tedy obecně vhodnější pohodlné sportovní boty odolné nepřízni počasí.
 • Ze stejných důvodů zvažte za slunných dní čepice a šátky – na oběd jdeme v době nejvyššího slunečního svitu, chodíme i často ven a na zahradu.
 • V tašce by děti měly mít pláštěnku – raději stále, pokud zrovna není úplně ideální předpověď počasí
 • Využíváme programu „Ovoce do škol“ – jednou týdně dostávají žáci zdarma ovoce, zeleninu nebo „krabičky“ s ovocným nápojem
 • V programu „Mléko do škol“ dostávají žáci jedno neochucené mléko týdně zdarma.
 • V případě mimoškolních aktivit – divadelních představení, exkurzí, výstav apod. Vás budeme včas informovat dopisem v plastové kapsičce a na webu školy.
 • Domácí úkoly budeme žákům dávat v pondělí a ve čtvrtek a na vypracování budou mít žáci dva dny.
 • Podpisy v Žákovské knížce nebo zápisníku kontrolujeme vždy v pondělí, stejně tak školní pomůcky.
 • V tašce budou mít děti plastovou „kapsu – obálku“, kam budeme vkládat případné informace pro vás, vrácené peníze apod. , využívejte je tedy k tomuto účelu také.
 • Starší žáci budou případně informovat zákonné zástupce zápisem v žákovské knížce apod.
 • Prohlížejte, prosím „kapsičky“ pro usnadnění komunikace zpočátku častěji  – totéž bude dělat učitelka. Doufám, že tak předejdeme případným nedorozuměním a ztrátám.
 • Žáci by měli mít v penále vždy alespoň dvě pera a dvě tužky, od 2.ročníku pravítko a 2 tužky č.3 na rýsování (popř.mikrotužku) a 2 tužky č.2 na kreslení, od 3.ročníku kružítko, ve 4.ročníku pravítko a trojúhelník s ryskou.
 • Do vybavení aktovky patří také pastelky – lépe s širší stopou, které nemusíte tak často ořezávat a nelámou se.
 • Pomůcky na VV mohou mít žáci v kufříku – vodovky popř.tempery, plochý a kulatý štětec, nádobku na vodu, igelit nebo jiný kryt na lavici
 • Na výtvarnou a pracovní výchovu pořiďte dětem zástěry nebo pláště – postačí pánská košile se zkrácenými rukávy
 • Učebnice, které žáci zase odevzdávají by měli mít obalené (ale nemusí být obal, můžete do folie, papíru apod.), z výchovných i hygienických důvodů je vhodné obalit i sešity.

Z důvodů zvýšených hygienických opatření budeme používat jednorázové papírové ručníky a také nebudeme letos vařit čaj do hrníčků – děti si tedy budou raději nosit svůj nápoj, k dispozici bude voda

      -    Na nákup pomůcek – sešitů, papírů a kopírování + dalších potřeb na VV a Prac.činnosti

Vybíráme 100Kč na rok      - peníze prosíme donést do půlky září.

Sledujte, aby žáci nenosili v tašce zbytečnosti (hlavně ti starší si měnili učebnice dle rozvrhu), módní tvrzené desky na učebnice  a sešity nejsou nutné, (ani láhev s pitím), jen zbytečně zvyšují váhu tašky a dětem komplikují hledání v aktovce. Učebnice, které žáci nepotřebují, je možné nechávat na určeném míste ve škola. I my se snažíme, aby měly děti na zádech, co nejmenší zátěž a vše potřebné bylo k dispozici ve škole.

 

___________________________________________________________________________________________

 

nabídka procházky po obci s úkoly, které jsme proi Vaše děti vytvořili

 

Quest Kocbeře - Kohoutov.docx

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________________

 Webové stránky, které můžete využít: 

 

http://www.ucebnice-online.cz

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma se prodlouží do 30. 6. 2020

 

Bezplatně poskytujeme rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

 

Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.<https://skolakov.eu/?fbclid=IwAR0O6YbiGP9RXuHcXnROMITyinE92dUclVO45jiEVuteotf47CPY2gAGmfQ>


Nakladatelství Fraus<https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma> díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy


Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA <https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/?fbclid=IwAR09SjiHuMIokzw9FMmXgCM_g73NObFP1fcIDfDjXk8BLCmIsuUWTaW0fFY> kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň)

 

Scio <https://www.testovani.cz/Projekt/3/testy-do-hodin> do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. Jako rodič klikněte <https://www.scio.cz/procvicovaci-testy>. Jako učitel (nebo škola) <https://www.sciodat.cz/>

 

Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in <https://www.matika.in/cs/>, finanční gramotnost zase Zlatka.in <https://www.zlatka.in/cs/> (1.,2. stupeň ZŠ a SŠ), češtinu Gramar.in <https://www.gramar.in/cs/> (1.-6. třída ZŠ a 4. ročník SŠ) a zeměpis Geograf.in <https://www.geograf.in/cs/>

 

Procvičování látky je možné také skrze platformu Umímeto.cz <https://www.umimeto.org/>, momentálně je k dispozici čeština, angličtina, němčina, matematika, programování nebo cvičení zaměřená na fakta


Čtení a angličtinu si žáci mohou na mobilu nebo tabletu procvičovat na Včelce <https://www.vcelka.cz/>. Interaktivní cvičení jsou obzvláště vhodná pro děti se specifickými poruchami učení nebo pro cizince


 Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz <https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php>

 

1306 knih poskytla Městská knihovna v Praze. www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni  (vybrat – Pro děti nebo Pro nejmenší )

Poslech na stránkách Českého rozhlasu https://temata.rozhlas.cz/hry-a-cetba?term_node_tid_depth_join%5B%5D=114&combine=&url=

  

Vzdělávací portál sdružující více než 3000 videolekcí k různým vzdělávacím předmětům zdarma. Umožňuje bezplatné online lekce, kurzy a cvičení. Vše je v angličtině opatřeno českými titulky. Dostupná je i česká mobilní aplikace. khanovaskola.cz  Výborná je především matematika

 

https://zdrava5.cz/pro-deti - zabývá se zdravou výživou 

 

https://www.tonda-obal.  - o třídění a recyklaci

 

https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA    Tělocvik online pro děti i rodiče

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b   Veselá věda, pokusy apod.


Sbírky úloh z matematiky pro 2., 3. a 4. ročník sou ke stažení na adrese www.prometheus-eknihy.cz.


 

 

Všichni žáci mají přístupová hesla do testové aplikace www.proskoly.cz

 

 

 

Rodiče vítáni 

 

  

 

 

Informace o dění ve škole a fotografie z našich akcí naleznete ve fotogalerii

 

 

 

 

 

Štítky:


Zápis do 1. ročníku

Datum konání: 1. 3. 2021 - 25. 3. 2021

 

Více

Autor: Sofia Hladíková Publikováno 29. 3. 2021 21:09

Školní rok 2016 - 2017 - souhrn

Datum konání: 1. 9. 2016 - 30. 6. 2017

souhrn

Více

Publikováno 7. 9. 2017 16:31

Školní rok 2015 - 2016 - souhrn

Datum konání: 1. 9. 2015 - 30. 6. 2016

souhrn

Více

Publikováno 7. 9. 2017 16:27

GDPR

Správce : Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov

Více

Publikováno 24. 5. 2018 14:03

květen

 

Více

Publikováno 25. 4. 2018 7:51

Zápis do 1.ročníku

 

Více

Publikováno 26. 3. 2018 9:30

Školní rok 2017 - 2018

Stručné informace o dění ve škole najdete ve fotogalerii. 

Více

Publikováno 25. 10. 2017 16:53

Co se děje?

O dění v naší škole se více dozvíte ve fotogalerii současného školního roku. 

Více

Publikováno 4. 10. 2017 15:31


28. 6. Lubomír

Zítra: Petr a Pavel

Návštěvnost stránek

052728