ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality MŠ

Aktuality MŠ


Od pondělí 18.5.2020 mohou rodiče vstupovat do budovy MŠ.

Vstupovat mohou současně max. 2 dospělé osoby, které budou dodržovat rozestup 2 m, se zakrytými ústy i nosem a budou se pohybovat pouze v šatně. Do třídy dítě vstoupí samostatně (pyžamo prosím nechte na skříňce). Doprovázející osoba se v prostorách MŠ zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu (předání  a vyzvednutí dítěte). DODRŽOVÁNÍ ROZESTUPŮ 2 M NADÁLE PLATÍ  I PŘED BUDOVOU.

Děti v MŠ mají standardní režim aktivit i stravování, nemusí být rozdělovány. Dodržujeme zvýšená hygienická opatření ( časté mytí rukou, větrání, každodenní dezinfekce prostor i hraček atd.). Pobyt venku prozatím probíhá výhradně na školní zahradě, kde děti nemusí mít nasazené roušky.

 

POZOR ZMĚNA!!

S platností od 1.5.2020 vláda odsouhlasila, že nemusí mít děti od 2 do 7 let v MŠ roušky , a to v prostorách MŠ vnitřních i vnějších.

Při pohybu mimo MŠ (přechod do jídelny,vycházka) roušky mít budou.

Ostatní informace níže popsané platí, děti si roušky přinesou a budou je využívat pouze při přechodech.

 

 

INFORMACE K NÁSTUPU DĚTÍ V PONDĚLÍ 4.5.2020

Děti budou mít po celou dobu pobytu v MŠ roušky (s výjimkou odpoledního spánku a jídla) . Během aktivit budou rozdělovány do skupin, aby se kontakt mezi dětmi minimalizoval. Stravování dětí bude též zajištěno v menších skupinách. Lehátka jsou v bezpečné vzdálenosti, předškolní děti budou mít náhradní aktivity – nechodí spát.

 

PŘEDÁVÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Rodiče dítě předají učitelce u vstupních dveří do MŠ, s rouškou na ústech, společně s osobními věcmi dítěte. Děti budou vstupovat do šatny jednotlivě. Za převléknutí a dezinfekci rukou dítěte zodpovídá učitelka. Rodičům nebude vstup do budovy umožněn.

Při vyzvedávání dětí v jídelně platí stejná pravidla. Po zazvonění bude dítě rodiči předáno u dveří.

Odpolední předání bude probíhat opět u vstupních dveří, za převléknutí a dezinfekci rukou dítěte zodpovídá druhá učitelka, která zároveň rodiči předá použité roušky.

Rodiče se zavazují, že do MŠ vstupuje dítě zcela zdravé, bez teploty a příznaků respiračního onemocnění.

První den při příchodu budou rodiči předány veškeré věci ze skříňky dítěte k dezinfekci. Proto s sebou v tašce přineste veškeré náhradní oblečení do sáčku (spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky) a pyžamo.

 

Dítě bude každý den přinášet 4 roušky v označeném uzavíratelném sáčku (jméno- čisté) a zároveň označený uzavíratelný sáček na použité roušky (jméno-použité). Roušky bude dětem měnit a ukládat učitelka dle individuální potřeby.

 

Dezinfekci bačkor provedla MŠ.

 

Z preventivních hygienických důvodů děti do MŠ nebudou přinášet hračky z domova.

 

Do odvolání nebude v MŠ probíhat logopedická prevence, keramika, kroužek „Školička“, návštěvy v ZŠ s předškoláky, čištění zubů po obědě.

 

Případné další informace a změny budou zde na webových stránkách, proto je prosím pravidelně sledujte.

 

 

 

4. května bude znovu otevřena MŠ

Prováděcí předpisy ovšem MŠMT nepředložilo, nevíme tedy, nebude-li počet dětí regulován a jaké budu další podmínky  

Obědy i poplatek za MŠ se budou platit ve ŠJ v den nástupu a po dohodě s vedoucí ŠJ 

Poplatek za březen je poměrně snížen na částku 136Kč,

za duben se neplatí. 

 

ZÁPIS  

dětí do Mateřské školy Kocbeře

 od 4. 5. do 15. 5. 2020

 

 

Instrukce k zápisu do MŠ Kocbeře, který se koná 4. 5. – 15. 5. 2020

 

 1. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole
 2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručte nejpozději
  do 5. 2020
 3. Žádost si můžete stáhnout ve složce dokumenty MŠ
 4. Žádost vyplní zákonný zástupce, prosíme o vyplnění telefonního čísla pro lepší komunikaci, v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře, nemusíte dokládat potvrzení od lékaře, pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu (prohlášení je součástí žádosti ) 
  (kopii očkovacího průkazu neposílejte, žádáte-li o přijetí dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné - předškolák)
 5. K přihlášce zákonný zástupce přiloží prostou kopii rodného listu
 6. Vyplněnou žádost a ostatní okopírované dokumenty pošlete:
  a/ do datové schránky Základní školy a Mateřské školy Kocbeře, okres Trutnov y9nmef5
  b/ emailem s elektronickým podpisem – zskocbere@iol.cz
  c/ poštou na adresu:
  Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov
  Kocbeře 126
  544 64                                                                                                                                                               
  d/ do schránky na budově základní školy                                                                                                          e/ osobně ředitelce subjektu do ZŠ po telefonické domluvě (v případě, že máte problémy s tiskem dokumentů, lze realizovat ve škole) , tel. číslo: 732 744 667, 739 048 969

Do MŠ ve školní roce 2020 - 2021 byly zapsány děti s pořadovým číslem 1, 2, 3, 4

 

 Milí rodiče, vzhledem k dlouhodobému uzavření MŠ bychom vám rády nabídly odkazy na webové stránky, které přehledně nabízejí možnosti vzdělávání předškolních dětí. Naleznete zde inspiraci na kreativní tvoření, učení hravou formou, písníčky a hry, kterými můžete děti zabavit a zároveň rozvíjet jejich dovednosti.

 

Až do odvolání zpřístupňil tým Barevné kamíniky pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line výukové interaktivní programy Barevné kamínky - iŠkolička určené pro mateřské školy a první ročník základních škol. Jedná se o programy Leden, Březen, Duben, Prosinec, Les a Moje tělo. Rovněž všem rodičům nabízí vzdálenou technickou pomoc s nastavením jejich PC, notebooku, tabletu apod. K dispozici mají i lektory, kteří vysvětlují metodiku.  Stačí zavolat na METODICKÝ KABINET DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, tel. číslo +420 583 035 135. Obratem se k Vám vzdáleně připojí technik a vše potřebné Vám nainstaluje. Po domluvě mohou také nastavit přístupy k 56 interaktivním učebnicím pro I. a II. stupeň základní školy od vydavatelství Taktik a k aplikaci Včelka, jež slouží k procvičování čtenářské gramotnosti u dětí na I. stupni ZŠ.

Vše je samozřejmě nyní zdarma.

 

https://www.hrajeme-si.cz/content/52-fotogalerie-iskolicka?utm_source=ecomail&utm_campaign=2020_03_18_karantena&utm_medium=email&utm_term=14013&ecmid=3912

 

Odkaz na facebook pedagogicko psychologické poradny STEP, kde vytváří materiály pro MŠ: https://www.facebook.com/ppporadna.cz/

 

e-book: Chystáme se do 1. třídy https://www.novadida.cz/e-book-chystame-se-do-1-tridy/

 

Mnoho nápadů také na webu: https://cz.pinterest.com/

 

https://cz.pinterest.com/pin/3659243434410782/?utm_campaign=category_rp&e_t=914aa68cc7934206b658d448829d837e&utm_content=3659243434410782&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2012

 

 

 

https://cz.pinterest.com/pin/444660163202354079/

 

https://cz.pinterest.com/pin/140806224696680/?e_t=a685b84a5412468eaaedcba6d7a69d53&utm_source=31&utm_medium=2012&utm_campaign=category_rp&utm_content=140806224696680&utm_term=5

 

Návrh aktivit MŠ na duben

 

Jarní čarování

 

Vážit si života ve všech jeho formách – všímat si krásy jarní přírody, vlivu počasí na přírodu, pozorování a shromažďování informací o růstu rostlin a rašení pupenů, narození mláďat v přírodě i na domácím dvoře - vytváření pojmů, osvojování si nových poznatků o domácích zvířatech a mláďatech, cvičení pozornosti a paměti. Rozvíjet povědomí o životě na planetě Zemi – jak se střídá den a noc, roční období, objevovat tajemství točící se zeměkoule a planet, postavení Slunce. Objevujeme svět mimo naši Zemi – hra na téma Vesmír. Význam koloběhu vody na planetě Zemi, objevovat možnosti, jak můžeme o Zemi i naši vesnici pečovat – význam třídění odpadu, šetření s vodou a energiemi, mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které poškozovat.

Hledat s dětmi otázky a odpovědi na téma: ochrana studánek a pramenů vody, ochrana rybníků a jeho obyvatel, jak je to s vodou na celém světě, jaký význam má voda pro přírodu a význam čisté vody v životě člověka, jak samy pomáháme šetřit s vodou. Přímé pozorování, porovnávání, experimentování, poučení dětí hrou, objevovat souvislosti a hledat řešení s dětmi, ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry).

Seznamovat děti s technickým pokrokem ve vývoji dopravních prostředků – čím můžeme cestovat kolem světa, rozdělení dopravních prostředků podle místa pohybu a jejich účelu, doprava ve městě a na vesnici. Pravidla bezpečného chování v dopravě – mít povědomí o chování řidiče, chodců, bezpečném přecházení a pohybu po komunikaci, dopravní výchova dětí teoreticky i prakticky. Beseda s policistou – zprostředkování dopravní výchovy a bezpečného chování dětí v MŠ, soustředěně naslouchat, umět komunikovat a vést rozhovor, hledat odpovědi na otázky, rozvíjet zvídavost, zájem a tvořivé myšlení. Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen (dopravní značky, telefonní čísla IZS - 150, 158, 155, 112 apod.). Den létajících košťat– slet čarodějnic a čarodějů, veselý den plný kouzel, čarování, her a soutěží s dětmi.

 

Návrh aktivit MŠ na květen

 

Domku, kdo v tobě bydlí?

 

Posilovat citové vztahy k rodičům, k mamince – hovořit o práci rodičů a maminky doma a v zaměstnání, máme se v rodině rádi a o pomáháme si, kdo a jak se o nás stará, vztahy v rodině, společenské chování a pravidla – komunikativní dovednosti dětí. Procvičovat paměť, výslovnost a kultivovaný přednes, koordinaci ruky a oka. Vnímat počet, tvary a barvu zrakem (květiny pro maminku) – třídění, přiřazování, uspořádání, porovnávání, matematické pojmy a souvislosti – třídit podle pravidla, orientovat se v počtu 1-10, chápat číselnou řadu, , poznat více, méně, o kolik. Jazykové a řečové dovednosti – aktivní užívání přídavných jmen a sloves. Vystihnout postavu, zachytit proporce těla s detaily.

Poskytovat dětem základní informace o úloze lidské činnosti ve prospěch života člověka – seznámit se některými pracovními profesemi a výsledky práce lidí, vážit si práce jiných, mít představu o svém budoucím povolání. Diskuse s dětmi - Co umím já a jak pomáhám doma rodičům, jak pomáhám v MŠ? Poznávat věci, které člověku slouží při práci – význam nářadí, nástrojů, strojů a přístrojů v životě člověka. Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem – jejich praktické a bezpečné používání. Z čeho jsou věci vyrobené? (experimenty s materiály).

Upevňovat vztahy ke svým rodičům a prarodičům (kdo je babička a děda) – uvědomovat si úctu k jejich věku, pomáhat si, chovat se zdvořile ohleduplně. Členové domácnosti, sourozenci, vlastní postavení v rodině, život v rodině - hry na téma rodiny. Hry a situace, kdy se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých. Znát vlastní identitu, uvědomovat si práva ve vztahu k druhému, přiznávat práva druhým a respektovat je, spolupracovat s ostatními., chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí, že osobní odlišnosti jsou přirozené.

Upevňovat sounáležitost s živou přírodou v souvislosti s jarním obdobím, rozvíjet u dětí citový vztah k domácím zvířatům a jejich mláďatům. – vyjadřovací schopnosti a dovednosti, artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky. Hovořit s dětmi o bezpečném chování při setkání se zvířaty, kde zvířata bydlí a kdo se o ně stará.

 

Všem přejeme mnoho zdraví a těšíme se, až se opět setkáme! 

 

 

 

Na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z důvodu prevence dojde k uzavření Mateřské školy Kocbeře a to od úterý 17. března.      Toto opatření, bude platit do odvolání.

 

Potvrzení o uzavření školy včetně žádosti o ošetřovné při péči o dítě Vám vydá mateřská škola, pro další informace telefonujte ředitelce školy na telefonní číslo 739 048 969

 

Podrobné informace máte k dispozici na uvedených adresách:

 

Prosinec 2019

RODIČE, VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE ELEKTRICKÉHO PROUDU,

Více

Publikováno 2. 12. 2019 13:00

Plavecký kurz

Začínáme ve středu 27.11.2019 vždy od 11:00 h. do 12:00 h. v bazénu Trutnově. Kurz je určen pro děti od 4 let. Odjezd objednaným autobusem společně s dětmi ze ZŠ. Návrat na oběd ve 13:00 h. do jídelny.

Více

Publikováno 14. 11. 2019 13:22

Listopad 2019

V pátek 15.11. pojedeme na divadelní představení "Předvánoční čas". Odjezd po svačině objednaným autobusem, návrat na oběd v 11:30 hod. Na vstupné a dopravu vybíráme 100,-Kč

Více

Publikováno 14. 11. 2019 13:12

Říjen 2019

V úterý 8.10. pojedeme do divadla na představení "Pyšná princezna" .Odjezd objednaným autobusem v 9:30 hod., návrat na oběd v 11:30hod.. Na vstupné a dopravu vybíráme 90,- Kč

Více

Publikováno 2. 10. 2019 13:27

Září 2019

V úterý 24.9. pojedeme na výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Odjezd objednaným autobusem v 8:40, proto budeme svačit dříve. Příchod nejpozději v 8:00, návrat na oběd ve 12:00 hod.. Na vstupné a dopravu vybíráme 50,- Kč. Pitný režim a ovoce s sebou zajistí MŠ.

Více

Publikováno 2. 10. 2019 13:23