ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality MŠ

Aktuality MŠ


Uzavření MŠ o prázdninách

uzavření MŠ 2021.doc

 

ZÁPIS   dětí do Mateřské školy Kocbeře

 

   od 1. 5. do 15. 5. 2021

 

Instrukce k zápisu do MŠ Kocbeře, který se koná 1.  5. 2021 – 15.  5.  2021

 

 1. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole
 2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručte nejpozději
  do 155. 2020
 3. Žádost si můžete stáhnout ve složce dokumenty MŠ
 4. Žádost vyplní zákonný zástupce, prosíme o vyplnění telefonního čísla pro lepší komunikaci, vsoučasné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře, nemusíte dokládat potvrzení od lékaře, pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu
  (kopii očkovacího průkazu neposílejte, žádáte-li o přijetí dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné - předškolák) Prohlášení je součástí žádosti o přijetí
 5. K přihlášce zákonný zástupce přiloží prostou kopii rodného listu
 6. Vyplněnou žádost a ostatní okopírované dokumenty pošlete:
  a/ do datové schránky Základní školy a Mateřské školy Kocbeře, okres Trutnov y9nmef5
  b/ emailem s elektronickým podpisem – zskocbere@iol.cz
  c/ poštou na adresu:
  Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov
  Kocbeře 126
  544 64

d/ do schránky a budově základní školy
e/ osobně ředitelce subjektu do ZŠ po telefonické domluvě (v případě, že máte problémy s tiskem dokumentů, lze realizovat ve škole)
tel. číslo: 732 744 667, 739 048 969

 

 

 žádost MŠ Kocbeře.doc

 

 

 

 

 

Testování MŠ a ZŠ - rodiče.docx

 

testovani diagram.pdf

 

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

 

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

V záložce - Dokumenty MŠ nově přidán soubor

PODPORA DÍTĚTE (a jeho rodiny) V OHROŽENÍ / PROBLEMATICKÉ SITUACI 

Dokument obsahuje kontakty na centra podpory v blízkém okolí a další užitečné informace 

 

 

 

Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář

V návaznosti na legislativní proces schvalování zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, připravila Česká správa sociálního zabezpečení nové formuláře žádostí o dávku. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

V současnosti čeká návrh zákona o krizovém ošetřovném na projednání Senátem ČR, poté musí být podepsán prezidentem republiky, přičemž jeho finální znění bude následně zveřejněno ve Sbírce zákonů. Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.

Česká správa sociálního zabezpečení proto v předstihu připravila zcela nový formulář žádosti, který kombinuje prvky původní žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení a výkazu péče. Současně je nový formulář koncipován tak, aby pomocí něho bylo možné případně uplatnit nárok na ošetřovné i podle aktuálně platné právní úpravy (tj. za 9 nebo 16 kalendářních dnů).

Nový formulář proto obsahuje jak prvky, na které byli rodiče zvyklí z dosavadní žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (tj. informace o rodinném stavu žadatele, platební údaje atd.), tak i prvky navazující na připravovaný zvláštní zákon o ošetřovném (vykazování dnů péče, informace o střídající osobě a dnech, ve kterých pečovala). S těmito novými prvky se již žadatelé vesměs setkali, pokud žádali o ošetřovné v souvislosti s letošním jarním uzavřením školních a dětských zařízení.

Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.

Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.

Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI).

Parametry krizového ošetřovného:

 • Ošetřovné dle níže uvedených parametrů bude vypláceno zpětně a to po celou dobu trvání mimořádných opatření, tzn. od 1. dne potřeby péče o dítě.
 • Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného. Nárok na ošetřovné náleží i při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku a osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.
 • Výše ošetřovného bude činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
 • Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč. A to pro ty, kteří mají plný úvazek, ale výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.
 • Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí nemocenské pojištění.
 • Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudou moci střídat v průběhu stejného dne.
 • Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání.
 • Po otevření škol bude krizové ošetřovné nadále platit pro děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

 

 

INFORMACE PRO RODIČE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21

 

1) Cenné věci a hračky

MŠ nezodpovídá za ztrátu či poničení cenných věcí, hraček a jiných předmětů, které si dítě do MŠ přinese. Doporučujeme, aby děti nenosily zlaté řetízky, náušnice či jiné šperky, protože při hře může dojít k jejich poškození či ztrátě.

 

2) Děti do MŠ potřebují

         - přezůvky s pevnou patou (označené jménem)

         - pohodlné oblečení do třídy (děti musí mít jiné oblečení do třídy a na pobyt venku – kalhoty, tepláky, legíny …), uvítáme oblečení s kapsou na kapesník!

         - vhodné oblečení a obuv na pobyt venku (s ohledem na aktuální počasí)

         - pláštěnku označenou jménem z důvodu pobytu venku za každého počasí

         - batůžek označený jménem a uložený do šatní skříňky

         - náhradní oblečení a prádlo do sáčku v šatní skříňce (pro případ aktuální potřeby dítěte)

         - denně čistý kapesník v kapse při vstupu do třídy

         - každý týden čisté pyžamo (rodič zajistí donášku v pondělí ráno na šatní skříňku a v pátek k vyprání domů)

         - kšiltovku, čepici dle počasí a potřeby dítěte

            - v září každé dítě přinese 4 balení papírových kapesníků v krabici a 1 balení vlhčených ubrousků ( předání učitelkám ve třídě)

 

Děti si ukládají přezůvky do botníku ve vstupní šatně (označené vlastní značkou), boty pod lavičku. Oblečení, náhradní oblečení v sáčku a batůžky s pláštěnkou si děti ukládají v šatně před třídou do vlastní skříňky označené značkou. Prosíme rodiče, aby dětem, které si své věci samy nepoznají, vše označily jménem.

 

3) Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením

         - děti nebudou přinášet z domova vlastní hračky do třídy ani na lehátko

            - nadále nebude probíhat čištění zubů po obědě

            - rodiče nebudou vstupovat do třídy, předání dětí bude probíhat u vstupních dveří ze šatny do třídy

            - děti, zaměstnanci i rodiče se v prostorách MŠ pohybují bez roušky

            - žádáme rodiče, aby při vstupu do budovy provedli řádnou dezinfekci rukou a aby se v MŠ zdržovali pouze na nezbytně nutnou dobu

            - děti s příznaky respiračního onemocnění nebudou do MŠ přijaty

            - při výskytu respiračního nebo infekčního onemocnění u dětí v průběhu dne budou zákonní zástupci ihned informováni a jsou povinni neprodleně zajistit vyzvednutí dítěte z MŠ

            - osoby vykazující respirační nebo infekční onemocnění nemohou do budovy MŠ vstupovat

            - škola informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech aktuálně na webových stránkách a nástěnce ve vstupní šatně MŠ

            - MŠ průběžně zdůrazňuje dětem pravidla osobní i respirační hygieny (je nutné kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku a ten vyhodit, následné a časté mytí rukou v průběhu dne- rodiče žádáme o spolupráci)

            - neprodleně po příchodu do třídy MŠ si děti důkladně umyjí ruce mýdlem

 

4) Placení zálohy za stravu v září 2020 probíhá ve školní jídelně ve dnech:

od 26.8. do 31.8. vždy v čase 7:30 – 12:30 hod.

Kontakt na vedoucí ŠJ paní Gabrielu Plškovou : 724 803 565, 499 621 729

 

5) Provoz MŠ ve školním roce 2020/21 je od 6:30 do 16:00 hod.

 

Děkujeme rodičům za pochopení a spolupráci!

 

 

Štítky:

uzavření MŠ

Datum konání: 19. 10. 2020

 

Více

Publikováno 19. 10. 2020 11:43

Prosinec 2019

RODIČE, VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE ELEKTRICKÉHO PROUDU,

Více

Publikováno 2. 12. 2019 13:00

Plavecký kurz

Začínáme ve středu 27.11.2019 vždy od 11:00 h. do 12:00 h. v bazénu Trutnově. Kurz je určen pro děti od 4 let. Odjezd objednaným autobusem společně s dětmi ze ZŠ. Návrat na oběd ve 13:00 h. do jídelny.

Více

Publikováno 14. 11. 2019 13:22

Listopad 2019

V pátek 15.11. pojedeme na divadelní představení "Předvánoční čas". Odjezd po svačině objednaným autobusem, návrat na oběd v 11:30 hod. Na vstupné a dopravu vybíráme 100,-Kč

Více

Publikováno 14. 11. 2019 13:12

Říjen 2019

V úterý 8.10. pojedeme do divadla na představení "Pyšná princezna" .Odjezd objednaným autobusem v 9:30 hod., návrat na oběd v 11:30hod.. Na vstupné a dopravu vybíráme 90,- Kč

Více

Publikováno 2. 10. 2019 13:27

Září 2019

V úterý 24.9. pojedeme na výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Odjezd objednaným autobusem v 8:40, proto budeme svačit dříve. Příchod nejpozději v 8:00, návrat na oběd ve 12:00 hod.. Na vstupné a dopravu vybíráme 50,- Kč. Pitný režim a ovoce s sebou zajistí MŠ.

Více

Publikováno 2. 10. 2019 13:23